ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE NV DENTAL PROMOTION & INNOVATION
 
(afgekort “D.P.I.”.)
 
 
 
1. AANVAARDING VAN HUIDIGE VOORWAARDEN
 
1.1. Huidige algemene voorwaarden regelen al onze verkopen, ongeacht de gedrukte voorwaarden die de koper wenst te laten gelden.
 
1.2. Alle hiermee strijdige voorwaarden en bedingingen van de koper verbinden D.P.I. niet dan tenzij deze het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding in haren hoofde.
 
2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
 
2.1. De geldigheid van de aanbiedingen door D.P.I. is beperkt tot 30 kalenderdagen.
 
2.2. De bestellingen mogen per brief, per fax, per elektronisch schrijven en per telefoon of via onze afgevaardigden gebeuren
 
3. PRIJZEN - B.T.W. - TRANSPORTKOSTEN
 
3.1. De goederen worden verkocht tegen de gangbare prijzen en waarvan de koper verklaart kennis te hebben gekregen.
 
3.2. De prijzen zijn vastgesteld exclusief B.T.W , dewelke ten laste is van de koper.
 
3.3. De taksen, rechten en kosten verbonden aan de levering van de goederen zijn uitsluitend ten laste van de koper. Deze transportkosten bedragen 5 € per zending voor iedere bestelling van minder dan 100 € excl.b.t.w.
 
3-4  Wij behouden ons het recht om ten allen tijden, de prijzen aan te passen aan de marktsituatie en/of vanwege drukfouten, aan onze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 
4. BETALING
 
4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke melding, zijn de facturen van D.P.I. te betalen binnen een termijn van 8 dagen, zonder disconto, op de maatschappelijke zetel, vanaf ontvangst van de goederen.
 
4.2. De facturen van D.P.I. zijn betaalbaar zonder compensatie en/of korting en ongeacht elke klacht geuit in de vormen en termijnen zoals bepaald in artikel 12
 
5. NIET BETALING – SCHADEBEDING - VERWIJLINTRESTEN
 
5.1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur van D.P.I. D van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire en niet herleidbaar conventionele vergoeding van 15%. met een minimum van 25,00 €, en met een conventionele intrest van 1% per begonnen maand vertraging.
 
5.2. Bovendien, indien het een onderneming is, zal de koper eveneens aan D.P.I. een redelijke schadevergoeding verschuldigd zijn die voortvloeit uit de inningskosten ingevolge de niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag ( herinneringskosten, administratieve kosten, honoraria en kosten van advocaat inbegrepen).
 
5.3. Het feit wisselbrieven te hebben overhandigd of een afbetalingsplan te zijn overeengekomen, geeft geen
 
aanleiding tot schuldvernieuwing en doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 5.1. en 5.2. van huidige verkoopsvoorwaarden.
 
5.4. In geval van overeenstemming over een afbetalingsplan, zal, in geval de koper één afbetaling niet nakomt, de volledige som onmiddellijk opeisbaar worden.
 
6. TERMIJN VAN LEVERING
 
De leveringstermijn van D.P.I. is slechts ter indicatieve titel, tenzij anders schriftelijk bepaald. Een vertraging kan geenszins recht geven op een vergoeding, intresten of eender welke schadevergoeding of verbreking van het contract
 
7. VREEMDE OORZAAK
 
Indien de uitvoering van de verplichtingen van D.P.I. gehinderd worden door een vreemde oorzaak, te weten een toevallig feit of overmacht zal de uitvoering van het contract opgeschort worden, indien de verhindering tijdelijk is, en uitdoven als de verhindering definitief is.
 
8. AANVAARDING
 
8.1. De goederen worden geacht te zijn aanvaard op het ogenblik van de levering, dewelke alle zichtbare gebreken dekt.
 
8.2. Elke klacht voor verborgen gebreken moet op straffe van uitsluiting gemeld worden binnen de acht dagen na levering, per aangetekend schrijven, geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van D.P.I., met precieze melding van het vastgestelde gebrek, te rekenen vanaf datum stempel van de post.
 
8.3. Bij latere klachten, zal de koper gehouden zijn het bewijs te leveren van de datum van ontdekking van het opgeworpen gebrek.
 
8.4. De klanten kunnen de verkoop van de produkten binnen 15 dagen na ontvangst van de bedoelde produkten betwisten via post of email indien ze niet in het bezit zijn van de beschrijving en gebruiksaanwijzing in de 3 nationale talen.
 
Zonder bewisting wordt de verkoop beschouwd als stilzwijgend te zijn aanvaard door de klant.
 
 
 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De verkochte goederen blijven eigendom van D.P.I. tot integrale betaling van de prijs. D.P.I. maakt voorbehoud de goederen terug te nemen tot algehele betaling van de goederen.
 
10. TERUGGAVE
 
10.1. De verkochte goederen zullen niet teruggenomen worden, noch worden geruild, tenzij bij een voorafgaand en schriftelijk akkoord van DPI.
 
10.2. De kosten van teruggestuurde goederen worden betaald door de afzender.
 
10.3. De zendingen “op zicht” zullen gefactureerd worden wanneer zij niet teruggestuurd worden in hun nieuwe staat en in hun originele verpakking binnen de vijftien dagen volgend op de levering..
 
11. OVERDRACHT VAN RISICO'S
 
De goederen van D.P.I. worden “Ex Works” verkocht De overdracht van risico geschiedt van zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld van de koper op de uitbatingszetel of de maatschappelijke zetel van D.P.I.. De levering is gebeurd hetzij door een directe afgifte aan de cliënt, hetzij door een eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door levering van de goederen aan de uitbatingszetel of maatschappelijke zetel van D.P.I. aan een afzender of een vervoerder aangeduid door de koper of, bij gebreke, aan een afzender of vervoerder gekozen door D.P.I.
 
12. KLACHTEN
 
12.1. Iedere factuur dat geen voorwerp is geweest van een geschreven klacht, verstuurd per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van D.P.I. binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, wordt geacht te zijn aanvaard.
 
12.2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de betaling niet kan opschorten in geval van geschil tussen partijen.
 
13. ONTBINDING EN VERBREKING
 
In geval van verkoop van goederen door D.P.I. en van ontbinding of verbreking van de verkoop door de koper na aanvaarding van de bestelbon, zal deze laatste t.a.v. D.P.I. gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 40 % van het bedrag van bestelling, B T.W. inbegrepen.
 
14 WAARBORG
 
14.1. De verkochte goederen worden door D.P.I. gewaarborgd in dezelfde mate dat zij een waarborg genieten van haar leveranciers.
 
14.2. Het in elkaar zetten van de verkochte goederen wordt gewaarborgd indien dit werd uitgevoerd overeenkomstig de technische voorschriften zoals vermeld door de fabrikant en voor zover de koper hiervan het bewijs kan leveren.
 
14.3. De waarborg geldt niet wanneer de koper de verkochte goederen van D.P.I. wijzigt of verandert ( tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord van D.P.I.) In dat geval, draagt de koper alle risico's en nadelen hiervan.
 
15. DIVERSEN
 
15.1 Het feit dat D.P.I. zijn rechten tegenover de koper niet laat gelden, kan niet worden geïnterpreteerd als zijnde dat D.P.I. hieraan zou verzaken in de toekomst
 
15.2. In geval zou blijken dat één der bepalingen van huidige algemene voorwaarden als waardeloos en niet uitvoerbaar zouden zijn omwille van een wettige reden, dan heeft dit geen gevolg voor de andere bepalingen.
 
16 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEIDSBEDING
 
16.1. De geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden, alsmede elk contract afgesloten door D.P.I. worden beheerst door de Belgische Wetgeving, niet inbegrepen het internationaal privaatrecht.
 
16.2. Elk geschil dat verband houdt met de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van huidige algemene voorwaarden, alsook elk contract afgesloten door D.P.I. is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van D.P.I. gevestigd is.